PLA DE MITJANTS SOCIALS


Pla de mitjants socials

Podríem definir-lo com la posada en marxa per part de l’empresa o marca d’una estratègia de la presència als Mitjans Socials (Social Media). El seu objectiu és treure el màxim partit d’aquests nous canals de comunicació, ja que poden aportar-nos grans avantatges.
Aquest pla forma part del Pla de Comunicació de l’empres i per tant va de la mà amb aquest.

El nostre Pla de Mitjans Socials inclou:

1. Anàlisi de la situació
a. Anàlisi de la situació pròpia
b. Anàlisi del sector
c. Anàlisi de la competència

2. Definició dels objectius

3. Identificació i definició del públic objectiu i dels mitjans socials el qual està present

4. Definició de l’estratègia

5. Disseny del pla d’acció
a. Elecció dels Mitjans Socials els quals s’hi estarà present
b. Definir l’acció d’arrencada
c. Definir les accions per a cada canal

6. Definir qui seran els implicats de portar a terme el Pla i els recursos que s’hi invertiran

7. Fixar un protocol de contingència en cas de crisi en els Mitjans Socials

8. Mesura de resultats

9. Revisió del Pla